ავტორი

სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“

tel: (032) 2 200 220
mail: hr@itvet.ge

ყველა ვაკანსია ( 0 )

კომპანიის შესახებ

განცხადების აღწერა ( ვაკანსია )
პროფესიული განათლების მასწავლებელი-მათემატიკური მეცნიერება/მეცნიერება და ტექნოლოგიები
დამსაქმებელი: სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“
ბოლო ვადა: 2021/04/17
მდებარეობა: თბილისი
ნანახია: 65 -ჯერ

სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია“აცხადებს კონკურსს პროფესიული განათლების მასწავლებლის ვაკანტურ (შტატგარეშე) პოზიციაზე.

 

 

პოზიციის დასახელება:  მათემატიკური წიგნიერება - პროფესიული განათლების მასწავლებელი/ მეცნიერება და ტექნოლოგიები (ფიზიკა და /ან ქიმია და/ან ბიოლოგია და/ან გეოგრაფია) პროფესიული განათლების მასწავლებელი.

 

მათემატიკური მეცნიერება:

 

 

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთს:

 

 • საგნობრივი გამოცდით დადასტურებული მათემატიკის მასწავლებლის კვალიფიკაცია;
 • ბაკალავრის პეციალობით მათემატიკა, მასწავლებლობის უფლებით (გავლილი აქვს 60 კრედიტიანი პროგრამა / პროფესიული განათლების პედაგოგიური კურსი);
 • მაგისტრანტი ან მაგისტრი სპეციალობით მათემატიკა (პედაგოგიკაში გადამზადების პირობით);
 • მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (პედაგოგიკაში გადამზადების პირობით).

პროფესიული განათლების მასწავლებლის ფუნქცია-მოვალეობები:

 1. ზრუნავს პროფესიული სტუდენტის მოტივაციის ამაღლებაზე.
 2. ამზადებს პროფესიული სტუდენტებს დამტკიცებული სასწავლო პროგრამის შესაბამისად.

       აფასებს პროფესიულ სტუდენტებს პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად როგორც განმსაზღვრელი ასევე განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში.

 1. ადგენს კალენდარული გეგმას, სასწავლო პროგრამისა და კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად.
 2. ქმნის მოდულის შესაბამისი სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტს, კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად და იყენებს მას.
 3. საჭიროების შემთხვევაში, ნიშნავს და ატარებს სტუდენტებისათვის დამატებითი შეფასებას.
 4. ინახავს შეფასების შედეგად მოგროვებული მტკიცებულებებს კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად.
 5. ავსებს შეფასების უწყისს, კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად და უზრუნველყოფს შედეგების სტუდენტებისათვის გაცნობას. 
 6. საჭიროების შემთხვევაში, ადაპტირებას უკეთებს სასწავლო მასალას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის (მოდიფიკაცია, აკომოდაცია) ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის დახმარებით.

  მონაწილეობს პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების პროცესში.

 1. ასრულებს მასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით“ და მასწავლებლის, სპეციალურ სივრცეში განთავსებული განახლებადი, გზამკვლევით განსაზღვრულ სხვა მოვალეობებსა და ვალდებულებებს.
 2. ფორს-მაჟორული მდგომარეობისას ან/და კოლეჯის დირექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია სწავლება განახორციელოს დისტანციურ რეჟიმში.

 

 

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ კოლეჯ „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ მიერ დამტკიცებული მასწავლებლის გეგმიური საათობრივი დატვირთვისა და   ღირებულების შესაბამისად.

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:

კანდიდატების შერჩევა ჩატარდება ორ ეტაპად

-      განაცხადების გადარჩევა;

-      გასაუბრება.

 

გასაუბრების ეტაპზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები:

 

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთს:

 

 • საგნობრივი გამოცდით დადასტურებული ფიზიკის და/ან ქიმიის და/ან ბიოლოგიის და/ან გეოგრაფიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია;
 • ბაკალავრი სპეციალობით ფიზიკა/ქიმია/ ბიოლოგია / ფიზიკური გეოგრაფია მასწავლებლობის უფლებით (გავლილი აქვს 60 კრედიტიანი პროგრამა / პროფესიული განათლების პედაგოგიკაში მომზადების პროგრამა);
 • მაგისტრანტი ან მაგისტრი სპეციალობით ფიზიკა/ ქიმია/ ბიოლოგია/ ფიზიკური  გეოგრაფია (პედაგოგიკაში გადამზადების პირობით);
 • ფიზიკის/ ქიმიის/ ბიოლოგიის/ გეოგრაფიის დოქტორი (პედაგოგიკაში გადამზადების პირობით); ექიმი/მედიცინის დოქტორი ( პედაგოგიკასა და ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკაში გადამზადების პირობით).

პროფესიული განათლების მასწავლებლის ფუნქცია-მოვალეობები:

 1. ზრუნავს პროფესიული სტუდენტის მოტივაციის ამაღლებაზე.
 2. ამზადებს პროფესიული სტუდენტებს დამტკიცებული სასწავლო პროგრამის შესაბამისად.

       აფასებს პროფესიულ სტუდენტებს პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად როგორც განმსაზღვრელი ასევე განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში.

 1. ადგენს კალენდარული გეგმას, სასწავლო პროგრამისა და კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად.
 2. ქმნის მოდულის შესაბამისი სწავლის შედეგების შეფასების ინსტრუმენტს, კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად და იყენებს მას.
 3. საჭიროების შემთხვევაში, ნიშნავს და ატარებს სტუდენტებისათვის დამატებითი შეფასებას.
 4. ინახავს შეფასების შედეგად მოგროვებული მტკიცებულებებს კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად.
 5. ავსებს შეფასების უწყისს, კოლეჯში არსებული ფორმის შესაბამისად და უზრუნველყოფს შედეგების სტუდენტებისათვის გაცნობას. 
 6. საჭიროების შემთხვევაში, ადაპტირებას უკეთებს სასწავლო მასალას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტებისათვის (მოდიფიკაცია, აკომოდაცია) ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტის დახმარებით.

     მონაწილეობს პროგრამების შემუშავებისა და განვითარების პროცესში.

 1. ასრულებს მასთან გაფორმებული ხელშეკრულებით, „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესით“ და მასწავლებლის, სპეციალურ სივრცეში განთავსებული განახლებადი, გზამკვლევით განსაზღვრულ სხვა მოვალეობებსა და ვალდებულებებს.
 2. ფორს-მაჟორული მდგომარეობისას ან/და კოლეჯის დირექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, პროფესიული განათლების მასწავლებელი ვალდებულია სწავლება განახორციელოს დისტანციურ რეჟიმში.

 

 

პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ კოლეჯ „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის“ მიერ დამტკიცებული მასწავლებლის გეგმიური საათობრივი დატვირთვისა და   ღირებულების შესაბამისად.

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:

კანდიდატების შერჩევა ჩატარდება ორ ეტაპად

-      განაცხადების გადარჩევა;

-      გასაუბრება.

 

გასაუბრების ეტაპზე დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

 

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ქართულ ენაზე შედგენილი CV და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  hr@itvet.ge და "Subject"-ში აუცილებლად მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2021  წლის 16 მარტიდან 2021 წლის 16 აპრილის ჩათვლით.

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: თბილისი, ფანჯიკიძის 3

ტელ: 2 200 220 (5204) | ვებ-ვერდი: www.itvet.ge

ჩვენი პარტნიორები
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა