ავტორი

ევროპული განათლების აკადემია ბი დი სი

tel: (+995) 593 25 25 08
mail: bdc.academy@gmail.com

ყველა ვაკანსია ( 0 )

კომპანიის შესახებ

განცხადების აღწერა ( ტრეინინგი )
საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი.
დამსაქმებელი: ევროპული განათლების აკადემია ბი დი სი
კატეგორია: ბუღალტერია/ფინანსები,
ბოლო ვადა: 2019/06/01
მდებარეობა: თბილისი
მიმაგრებული ფაილები: 994374_11.jpg

სწავლების სახე ტრენინგი
ტრეინინგის საფასური ფასიანი (0.00 ლარი )
ნანახია: 1274 -ჯერ

საბუღალტრო, საგადასახადო საქმე + Oris-ის კურსი მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლას. 
  


ყურადღება გამახვილდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით წარმოებულ სამეურნეო ოპერაციებზე, საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კორექტირებაზე.

პირველი დონე 

1.ბუღალტერია: მიზნები, საჭიროება, დანიშნულება, აუცილებლობა, პრინციპები, მოთხოვნები;

2. ბუღალტერიისსპეციფიკადარგებისმიხედვით;

3. საბუღალტრო დოკუმენტები: სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები, ელ.ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ინვოისი, ხელშეკრულება, მიღება -ჩაბარების აქტი, საბანკო ამონაწერი, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები;

4. საგადასახადო კანონმდებლობის გაცნობა, საქართველოში მოქმედი გადასახადები;

5. საცდელი ბალანსი: აქტივები, ვალდებულებები, კაპიტალი, ბალანსის ფორმულა, დებიტორებისა და კრედიტორების ცნება, საცდელი ბალანსის შედგენის წესი (ამოცანები);

6. ბუღალტრული ანგარიშები და ანგარიშზე მუშაობის მექანიზმი: ბუღალტრული ანგარიშის გახსნა, ანგარიშების აქტიური-პასიურობის დადგენა-გამოცნობა, საბალანსე და არასაბალანსე ანგარიშები, ბრუნვებისა და ნაშთების გამოყვანა, ანგარიშის დახურვა (მოცანები) ანგარიშთა გეგმა;

7. ბუღალტრული გატარებები: სამეურნეო ოპერაციის შინაარსის გაშიფვრა, მარტივი და რთული გატარებები, ბუღალტრული გატარების წაკითხვა (ამოცანები);

8. საბოლოო ბალანსის შედგენა: საბოლოო ბალანისის შედგენის თამიმდევრობა (ამოცანები);

9. საშემოსავლო გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (მოცანები);

10. მოგების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები);

11. დღგ: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, სავალდებულო და ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათი, დღგ-ს გაანგარიშება (ამოცანები);

12. ქონების გადასახადი: გადამხდელი, განაკვეთი, დაბეგვრის ობიექტი, საგადასახადო შეღავათი (ამოცანები);

13. მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის რეგისტრაცია; 

14. საბუღალტრო დოკუმენტებთან მუშაობა: დიკუმენტების აწყობა-დალაგება თარიღებისა და სხვა ნიშნების მიხედვით, ყოველთვიური და კუმენტების დალაგება და მემორიალური ორდერის დადება;

15. RS.GE. ელ. ზედ ნადების შევსება, გაგზავნა, დადასტურება ან უარყოფა, საიტიდან დოკუმენტების ამობეჭდვა;

16. ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნეო ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;. მეორე დონე 

1.ფულადი საშუალებების აღრიცხვა: სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა, ბანკის ოპერაციების აღრიცხვა;

2. სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვა: LIFO, FIFO საშუალო შეწონლის მეთოდები;

3. მოთხოვნების (დებიტორების) აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო

4.ვალდებულებების (კრედიტორების) აღრიცხვა (სესხების გარდა) ((პრაქტიკული სამუშაო);

5. შემოსავლების აღრიცხვა (მოცანები) შემოსავლების სახეები, ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები;

6. ხარჯების აღრიცხვა ((პრაქტიკული სამუშაო): ხარჯების დალაგება რეალური საქმიანობიდან გამომდინარე და საგადასახადო კოდექსის მიხედვით;

7. დღგ-ს აღრიცხვა;

8. საშემოსავლო გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);

9. მოგების გადასახადის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);

10.შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი;

11.ბუღალტერიის აწყობა-დალაგება: ახლადშექმნილ სუბიექტებში, უკვე არსებულ სუბიექტებში;

12.თვითღირებულების გაანგარიშება და კალკულაცია (პრაქტიკული სამუშაო );

13. შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები: საკასო მეთოდი, დარიცხვის მეთოდი;

14. სასესხო ვალდებულებების აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);

15. ხელფასის აღრიცხვა (პრაქტიკული სამუშაო);

16. RS.GE. გადასახადების დეკლარირება;

17. ბიუჯეტირება;

18.ORIS: პროგრამის ინსტალაცია-დეინსტალაცია, ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა, საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები, ბუღალტრული გატარებები, სამეურნეო ოპერაციები, მონაცემთა ასლების აღება, პროგრამის გადატანა სხვა კომპიუტერზე და ა.შ;.

 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა სტაჟირება გაიაროს საბუღალტრო ორგანიზაციაში სადაც სტაჟირების პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების სწავლებაზე. წარმოების, ვაჭრობის, მიწოდების, და მომსახურების საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის საფუძველზე.

გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

წარმატებულ მსმენლი შესძლებელია დასაქმდეს. ,,ევროპული განათლების აკადემია ბი დი სი’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

მის:აღმაშენებლის 172
ტელ: 251-47-30/593 000 684/5(93) 25-25-08 e-mail: bdc.academy@gmail.com

ჩვენი პარტნიორები
მიუთითეთ თქვენი ელ-ფოსტა